Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΦΟΡΟΛΟΓΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30683-30693), προσαρμοσμένο στα ισχύοντα φορολογικά δεδομένα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος υφίσταται συχνές αλλαγές, λόγω των μεταβολών στις φορολογικές διατάξεις. Για να ξεπεραστεί αυτή η ‘ενδογενής’ δυσκολία, απαιτείται η συνεχής ενημέρωση των διδασκόντων από πηγές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών και τις Δ.Ο.Υ., το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλες αξιόπιστα μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Κρίσιμο χαρακτηρίζεται οι μαθητές/ μαθήτριες να διδαχθούν τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως θα κληθούν να κάνουν και στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Διδακτέα ύλη:
Ολόκληρο το βιβλίο «Φορολογική Λογιστική» των κ.κ. Π. Ρεκλείτη και Φίλη.


Οδηγίες διδασκαλίας:
Βασικός σκοπός του μαθήματος «Φορολογική Πρακτική» είναι οι μαθητές/μαθήτριες:
 να γνωρίσουν τις βασικές φορολογικές έννοιες,
 να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σε φορολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τον Φ.Π.Α., τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (πρακτικές ασκήσεις και συμπλήρωση εντύπων), ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν ως βοηθοί λογιστές ή να συνεχίσουν ανώτερες οικονομικές σπουδές,
 Να μπορούν να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις συμπληρώνοντας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή όλα τα ασφαλιστικά και φορολογικά έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθούν το βιβλίο ως προς τη βασική του θεματολογία, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές νομοθετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους κατά τη διδασκαλία τις ακόλουθες νομοθετικές / φορολογικές διατάξεις:
Α) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Νόμος 4093/2012, Φ.Ε.Κ. 222 Α’, Υποπαράγραφος Ε.1)
Β) Νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’), «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
Γ) Νόμος 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
Δ) Νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
Ε) Νόμος 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)»
Η νομοθεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Για την πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση του περιεχομένου του μαθήματος συνίσταται να χρησιμοποιούνται: Αριθμητικά παραδείγματα/ εφαρμογές Ασκήσεις Ατομικές/ Ομαδικές εργασίες Άρθρα του οικονομικού τύπου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή Υλικό και επικαιροποιημένοι σύνδεσμοι από αξιόπιστους φορείς και υπηρεσίες, όπως τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/FOROLOG_ODIGOS_2016_v1.pdf) ή τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (http://www.publicrevenue.gr/kpi/) αξιοποιώντας και τη σχετική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της
υπηρεσίας και τα σχετικά φίλτρα αυτής (π.χ. http://www.publicrevenue.gr/elib/navigation?thematic=forthm&year=2016 )
Προτείνεται επίσης να οριστούν εργασίες/ project που αναφέρονται σε επεξεργασία στοιχείων που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε: Επιχειρήσεις που λειτουργούν οργανωμένο λογιστήριο Λογιστικά γραφεία Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Α.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού