Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999 (σελ. 30694-30699) προσαρμοσμένο στα ισχύοντα δεδομένα.

Συνιστάται η διαρκής ενημέρωση των διδασκόντων από πηγές, όπως το Υπουργείο Οικονομικών και τις Δ.Ο.Υ., το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλες αξιόπιστα μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Κρίσιμο χαρακτηρίζεται οι μαθητές/ μαθήτριες να διδαχθούν τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως θα κληθούν να κάνουν και στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Διδακτέα ύλη: Ολόκληρο το βιβλίο «Λογιστικές Εφαρμογές» των κ.κ. Π. Μίχου, Ν. Σερδάρη και Μ. Κατσιφώτη.

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοπός του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες εκείνες τις θεωρητικές και κυρίως τις πρακτικές γνώσεις (Λογιστικές διαδικασίες) που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως Βοηθοί Λογιστή στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Με τις Λογιστικές Εφαρμογές επιδιώκεται η προσομοίωση με τις συνθήκες μιας πραγματικής επιχείρησης, για την οποία ο μαθητής/ μαθήτρια θα:

-
εκδίδει όλα τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένη να εκδώσει η επιχείρηση.
-
ενημερώνει τα Λογιστικά βιβλία με βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα
-
παρακολουθεί και διεκπεραιώνει όλες τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
-
συντάσσει τις Φορολογικές δηλώσεις του Νομικού Προσώπου
Με το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές επιδιώκεται οι μαθητές/ μαθήτριες να είναι ικανοί /ές να:

-
περιγράφουν τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση του Νομικού προσώπου.
-
διεκπεραιώνουν τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος.
-
επιλέγουν τα βιβλία που πρέπει να θεωρήσουν με βάση το λογιστικό σύστημα που θα χρησιμοποιήσουν και τον τρόπο ενημέρωσης (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).
-
επιλέγουν τα στοιχεία που πρέπει να θεωρήσουν.
-
προετοιμάζουν όλα τα παραπάνω για θεώρηση.
-
διενεργούν τις Λογιστικές εγγραφές σύστασης και καταβολής του Εταιρικού κεφαλαίου.
-
συντάσσουν και να καταχωρούν στο βιβλίο την αρχική απογραφή και τον Ισολογισμό.
-
εκδίδουν τα παραστατικά που πρέπει να εκδώσει η επιχείρηση για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί.
-
καταχωρούν το σύνολο των παραστατικών στα Λογιστικά βιβλία.
-
συντάσσουν την περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)
-
συντάσσουν την προσωρινή δήλωση απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων
-
διενεργούν όλους τους ελέγχους και να συμφωνούν τα αθροίσματα των ημερολογίων.
-
διενεργούν τις συγκεντρωτικές εγγραφές του μήνα.
-
ενημερώνουν το Γενικό Καθολικό.
-
συντάσσουν και να συμφωνούν όλα τα Ισοζύγια του μήνα.
-
οριστικοποιούν τις εγγραφές του μήνα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και συμφωνίες.
-
αναφέρουν σε ποιο ημερολόγιο καταχωρούνται αυτές οι λογιστικές εγγραφές.
-
προσδιορίζουν τους λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων που χρειάζονται χρονική τακτοποίηση και να διενεργούν τις εγγραφές τακτοποίησης.
-
υπολογίζουν τις αποσβέσεις της χρήσης και να τις εμφανίζουν στα λογιστικά βιβλία.
-
συντάσσουν ή να εκτυπώνουν το Β' προσωρινό Ισοζύγιο.
-
προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα.
-
διανέμουν το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.
-
συντάσσουν ή να εκτυπώνουν το Οριστικό Ισοζύγιο.
-
διενεργούν τις εγγραφές Κλεισίματος (μεταφορά στον Ισολογισμό)
-
συντάσσουν και να καταχωρούν την απογραφή και τον Ισολογισμό στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
-
συντάσσουν τη δήλωση φορολογίας του Νομικού Προσώπου
-
συντάσσουν το μηχανογραφικό δελτίο.
-
διενεργούν τις εγγραφές ανοίγματος της νέας χρήσης.
-
συντάσσουν και να ελέγχουν τη συμφωνία της εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. με το Εισόδημα.
-
συντάσσουν την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) και να εκδίδουν τις Βεβαιώσεις αποδοχών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2015-16
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-14


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού