Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2016 - 17


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001 (σελ. 22715-22719 και 22720-22727)

Διδακτέα ύλη:
Από το εγχειρίδιο με τίτλο «Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού» (συγγραφείς: Πολυξένη Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Κωνσταντίνος Τσουμάνης, Δημοσθένης Χατζηλέλεκας), οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 4: Το Τουριστικό Φαινόμενο
4.1. Γενικά
4.2. Ατομικός τουρισμός
4.3. Οικογενειακός τουρισμός
4.4. Ο μαζικός τουρισμός
4.5. Άλλες μορφές τουρισμού
4.6. Ο εσωτερικός τουρισμός
4.7. Ο εξωτερικός τουρισμός
4.8. Το Παρόν και το Μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού

Κεφάλαιο 5: Ο Άνθρωπος – Τουρίστας
5.1. Οι ανθρώπινες ανάγκες
5.2. Η ανάγκη για τουρισμό / διακοπές
5.3. Η απόφαση για τουρισμό
5.5. Η συμπεριφορά του τουρίστα (πριν, κατά και μετά το ταξίδι)

Κεφάλαιο 7: Οι Συνέπειες του Τουρισμού
7.1. Οι κοινωνικές συνέπειες
7.2. Οι οικονομικές συνέπειες
7.3. Οι πολιτιστικές συνέπειες
7.4. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες
7.5. Τεχνικές για την Κοινωνικά Αποδεκτή Τουριστική Ανάπτυξη

Κεφάλαιο 8: Η Εργασία στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
8.1. Η ποικιλία των επαγγελμάτων
8.2. Η εποχικότητα της εργασίας
8.3. Η επαγγελματική τουριστική συνείδηση
8.4. Η επαγγελματική ικανοποίηση
8.5. Η επαγγελματική εξέλιξη

Κεφάλαιο 9: Ειδικά Θέματα
9.7. Προβλήματα Τουριστικής Ανάπτυξης
Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες των ανωτέρω κεφαλαίων.

Το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο «Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό» (συγγραφείς: Σπύρος Κουτσογεωργόπουλος, Χρήστος Λαλάς, Κωνσταντίνος Λιβαδάς) για το σχολικό έτος 2016-2017 ως πληροφοριακός οδηγός στο πλαίσιο του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος.

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοποί του μαθήματος είναι αφενός να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας σε επαφή με εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τον τουρισμό (ορισμός, έννοια, στοιχεία, αντιδιαστολή με παραπλήσιες έννοιες, τουριστική μετακίνηση και λόγοι πραγματοποίησής της, διακρίσεις και μορφές τουρισμού, είδη εναλλακτικού τουρισμού, επιπτώσεις του τουρισμού, σύγχρονες τάσεις εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου, τουριστική συνείδηση, τουριστική αγωγή, τουριστική παιδεία, φιλοξενία χώρας, τουριστική συμπεριφορά) και αφετέρου να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμογές μέσω των Νέων Τεχνολογιών που σχετίζονται με την τουριστική μετακίνηση και δραστηριότητα (για παράδειγμα: ηλεκτρονικές κρατήσεις καταλυμάτων και εισιτηρίων μετακίνησης).
Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο υποστηρίζοντας και αναθέτοντας ατομικές και μικρές ομαδικές (2-3 ατόμων) εργασίες, όπου οι μαθητές/ μαθήτριες θα αυτενεργούν ερευνώντας για την άντληση πληροφοριών τόσο των εισαγωγικών εννοιών, όσο και των πρακτικών εφαρμογών. Συνιστάται οι ομάδες μαθητών/μαθητριών να πραγματοποιούν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις ενώπιον της τάξης, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα προβληματισμού, συζητήσεων ή και διορθώσεων από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όπου κρίνεται σκόπιμο από τις/ τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιείται η κλασική μέθοδος Διαλόγου Ερωταπαντήσεων (Μαιευτική-Σωκρατική) ενώ η αποσαφήνιση εννοιών δύναται να πραγματοποιείται με την μέθοδο του Καταιγισμού Ιδεών.
Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στα Εργαστήρια των Η/Υ, όπου μέσω της χρήσης του Διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης των μαθητών/ μαθητριών για αναζήτηση πληροφοριών και πολυποίκιλη άντληση στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία: μίας απλής τουριστικής μετακίνησης στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό της Χώρας με αναζήτηση:
. χάρτη για εύρεση του γεωγραφικού περιβάλλοντος μετακίνησης και στοιχεία αυτού
. δρομολογίων όλων των Μ.Μ.Μ. και τρόπου κλεισίματος θέσεων και εισιτηρίων
. καταλυματικών μονάδων με σύγκριση προσφερομένων υπηρεσιών και τιμών καθώς και τρόπου κράτησης και κλεισίματος δωματίων
. τουριστικών και πολιτιστικών στοιχείων περιοχών με περαιτέρω αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών, του τόπου μετακίνησης καθώς και λήψης φωτογραφικού υλικού
. Μουσείων κι εκθεμάτων με εύρεση πληροφοριών για τα σημαντικότερα εκθέματα και τρόπου κλεισίματος εισιτηρίων
. πολιτιστικών δρώμενων κι εκδηλώσεων στον τόπο μετακίνησης καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
. εστιατορίων, διασκέδασης κ.λπ.,
. στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά με την πρόσθετη δυνατότητα για: δημιουργία απλής διαδρομής μετακίνησης αρχικά απλής συνθετικής δημιουργίας μετακίνησης με χρήση μόνον δύο υπηρεσιών: (Μ.Μ.Μ. και καταλύματος) σε επόμενο στάδιο συνδυαστικής με πρόσθετα στοιχεία (π.χ. Μουσεία, εκδηλώσεις κ.ά.)

-
εύρεση των τουριστικών στοιχείων μιας περιοχής (αξιοθέατα, ιστορικοί κ΄ αρχαιολογικοί χώροι, φυσικά θέλγητρα κ.λπ.) και άντληση φωτογραφικού υλικού
Επιπρόσθετα, προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες: Σύγκριση δύο ή περισσοτέρων τόπων τουριστικής μετακίνησης, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα στοιχεία από τα προαναφερθέντα. Αναφορά σε λόγους για τους οποίους ο ένας εκ των δύο υπερτερεί και σε επόμενο διευρυμένο στάδιο προτεινόμενες λύσεις για μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη και των δύο. Εύρεση τρόπου/ων εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων, σε τοπικό επίπεδο περιοχής, αναλόγως του πραγματοποιούμενου είδους τουρισμού (μαζικός και εναλλακτικές μορφές), καθώς και προτάσεις βελτίωσής του ή προτάσεις για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, προωθώντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Άντληση στοιχείων από πηγές, μελέτες, έρευνες, στατιστικά δεδομένα κ.λπ. για τη σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, την ετήσια διακύμανση της τουριστικής μετακίνησης, την ανταγωνιστικότητα κ.λπ., με συμπεράσματα και προτάσεις για την βελτίωσή της κι ενδεχόμενη σύγκριση με ανταγωνιστικούς εθνικούς προορισμούς.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και με την Ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε Σχέδιο Εφαρμογής μαθήματος (project). Στην περίπτωση της εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο και Μελέτη - Έρευνα Πεδίου. Εύρεση και ανάλυση διαφοράς ώρας μεταξύ των Κρατών. Λόγοι κι αιτίες για τις οποίες παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο. Προσδιορισμός G.M.T. και U.T.C. Η περίπτωση εμφάνισης κατά την διάρκεια της μετακίνησης ατόμων του «jet-lag». Υπολογισμός ώρας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών έχοντας ως αφετηρία την Χώρα μας ή ως άλλη σταθερά το Γκρήνουϊτς. Οι διαφοροποιήσεις και τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται κατά την αλλαγή σε θερινή ώρα Κρατών. Σε επόμενο επίπεδο υπολογισμός ώρας κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο.
Σκόπιμο είναι, ιδιαίτερα για το παρόν αλλά και για όλα τα θέματα, η διασταύρωση στοιχείων, δεδομένου ότι πολλές ιστοσελίδες έχουν στρεβλές πληροφορίες ή δεν είναι πλήρως και σωστά ενημερωμένες. Οποιοδήποτε άλλο θέμα διαπραγμάτευσης προτείνουν οι μαθητές/μαθήτριες, επιστημονικά ορθό κι εντός των στόχων και πλαισίων του συγκεκριμένου μαθήματος.
Για την αρτιότερη σύνδεση των παρεχόμενων γνωστικών ερεθισμάτων με τις συνθήκες της τουριστικής αγοράς εργασίας προτείνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε:
 Τουριστικά Καταλύματα και Τουριστικά Γραφεία, όπου εκτός των άλλων θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί επίδειξη κι ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των λογισμικών, καθώς και η χρησιμότητα τους σε πραγματικό χρόνο εργασίας.
 Εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου, όπου παρ’ ότι οι επιδείξεις είναι περιορισμένου χρόνου, τα λογισμικά τα οποία παρουσιάζονται είναι του ευρύτερου τουριστικού χώρου.

 Χώρους που σχετίζονται με τον τουρισμό και την τουριστική μετακίνηση, με προετοιμασία από τους μαθητές και τις μαθήτριες πριν τη μετάβασή τους, συλλογής σχετικών πληροφοριών, και κατά την επιστροφή τους, αναλυτική συζήτηση για αποτίμηση της γνώσης και των πληροφοριών τα οποία αποκόμισαν από την επίσκεψη, καθώς και επίλυσης αποριών.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Η βασική ανάπτυξη της ύλης πραγματοποιείται από την προγενέστερη ανάλυση μέσω εργασιών των μαθητών/μαθητριών, καθώς και από τις Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, όπως εν συνεχεία αναγράφονται. Οι Επιπρόσθετες Δραστηριότητες αφορούν στη διεύρυνση του περιεχομένου του μαθήματος και είναι βοηθητικές διευκρινίσεων ή μεγαλύτερης κατανόησης του αντικειμένου.


Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Συγγραφείς: Μοίρα – Μυλωνοπούλου, Π. – Τσουμάνης, Κ. – Χατζηλέλεκας, Δ.)
Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως το βασικό θεωρητικό ερέθισμα εισαγωγής των μαθητών και μαθητριών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο πεδίο του τουρισμού, καθώς συμβαδίζει με τον γενικό σκοπό του μαθήματος και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφικό βοήθημα εργασιών των μαθητών/μαθητριών. Το εγχειρίδιο συντίθεται από υποκεφάλαια και ενότητες οι οποίες είναι πλήρως συνυφασμένες με το τουριστικό αντικείμενο, χωρίς τον περιορισμό της απλής ερμηνείας των όρων, αλλά με επιπρόσθετες αναλύσεις, όπως οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, ηθικές κ.ά. Ο τρόπος παράθεσης της ύλης αναπτύσσει προβληματισμούς οδηγώντας σε διαμόρφωση προσωπικών αξιών, με προεξέχουσα την –μερική- ανάπτυξη της Τουριστικής Συνείδησης. Παράλληλα, οι αναφορές σε θέματα που άπτονται των Ξενοδοχειακών Μονάδων και των Τουριστικών Γραφείων, αλλά και ειδικότερες αναφορές, όπως λ.χ. η συμπεριφορά του τουρίστα, δίνουν ένα πρώτο έναυσμα του εργασιακού χώρου, συμβάλλοντας και σε θέματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε ένα ρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον. Η ανάλυση αυτών, εκτιμάται ότι ενδέχεται να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ως προς τη διερεύνηση της επιλογής της αντίστοιχης ειδικότητας κατά το επόμενο σχολικό έτος.
Σημειώνεται ότι εξετάζεται αποκλειστικά το Τουριστικό περιβάλλον και οι προεκτάσεις αυτού, και όχι το κοινωνικό ή το ψυχολογικό, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε κεφάλαια και ενότητες στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο.
Η επιλογή των κεφαλαίων της διδακτέας ύλης στηρίζεται στα προαναφερθέντα δεδομένα. Αναλύονται με γενικό σκοπό ανά κεφάλαιο, με Δραστηριότητες Μαθητών, οι οποίες είναι είτε συμπληρωματικές των προηγουμένων, είτε επιπρόσθετες σε διευρυμένη ύλη και με συγκεκριμένες παρατηρήσεις - διευκρινίσεις επί του τουριστικού αντικειμένου. Οι οδηγίες παρατίθενται με λογική σειρά, όσον αφορά τα διαπραγματευόμενα θέματα των κεφαλαίων του βιβλίου και όχι της προαναφερθείσας διδακτέας ύλης του μαθήματος, ομαδοποιημένες στις 4 ενότητες που ακολουθούν:


ΕΝΟΤΗΤΑ 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το Τουριστικό Φαινόμενο
Ενότητες:

4.1. Γενικά
4.2. Ατομικός τουρισμός
4.3. Οικογενειακός τουρισμός
4.4. Ο μαζικός τουρισμός
4.5. Άλλες μορφές τουρισμού
4.6. Ο εσωτερικός τουρισμός
4.7. Ο εξωτερικός τουρισμός
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην έννοια του τουρισμού, της τουριστικής μετακίνησης και των διαφόρων μορφών αυτών, καθώς και των διαφοροποιήσεων του μαζικού με τα εναλλακτικά είδη τουρισμού, μέσω των οποίων προωθείται η σύγχρονη τουριστική ανέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη μιας περιοχής.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ)
Εύρεση στοιχείων μέσω ιστοσελίδων διαδικτύου:
- Ειδών - Μορφών Τουρισμού οι οποίες δεν αναφέρονται στο κεφάλαιο
- Σύνδεση των διαφόρων Μορφών - Ειδών τουρισμού με περιοχές της Χώρας στις οποίες υφίστανται ή έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσω αυτών
- Εύρεση φωτογραφικού υλικού για όλα τα είδη και ταξινόμηση αυτών ανά κατηγορία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παράγραφος 4.2. Ατομικός Τουρισμός
Ο ατομικός τουρισμός είναι αντίθετος του μαζικού μόνον από πλευράς τουριστικού πλήθους μετακίνησης. Στην διεθνή βιβλιογραφία περιλαμβάνεται στις εναλλακτικές μορφές ως Επιλεκτικός Τουρισμός.

Παράγραφος 4.3. Οικογενειακός Τουρισμός
Ο οικογενειακός τουρισμός εμφανίζει την παρούσα διάκριση μόνον όταν η μετακίνηση έχει προσωπικό χαρακτήρα, δηλαδή όταν μετακινούνται ως μεμονωμένοι τουρίστες. Σε περίπτωση κατά την οποία εντάσσονται σε ομάδα μετακίνησης ακολουθούν διαφορετική κατηγοριοποίηση.

Παράγραφος 4.4. Μαζικός Τουρισμός
Ο μαζικός τουρισμός περιλαμβάνει και τους μεμονωμένους τουρίστες. Κύρια συνιστώσα του είναι ο οργανωμένος τουρισμός.

4.5.1.β. Αγροτουρισμός
- Η έννοια του αγροτουρισμού στην Χώρα μας διαφέρει από την διεθνή, δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε αγροκτήματα. Προωθείται όμως λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των τουριστών του εξωτερικού και του πλήθους των δραστηριοτήτων της Ελληνικής υπαίθρου, αντικαθιστώντας αυτά με τους Παραδοσιακούς Ξενώνες.
- Στην Ελληνική βιβλιογραφία ο όρος συναντάται και ως «αγροτοτουρισμός».


4.5.1. Οικοτουρισμός
4.5.1.δ. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός
4.5.1.ε. Πολιτιστικός τουρισμός
Διευκρινίζεται ότι εκτός των αναφερομένων, σε σύγκλιση, είναι δυνατόν να ενταχθούν πολλά είδη τουρισμού, δεδομένου ότι ο οικοτουρισμός έχει άμεση σχέση με τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην φύση -όπως και οι περισσότερες μορφές του τουρισμού- και ότι σε μία μετακίνηση είδη τουρισμού αλληλοσυμπληρώνονται ή συμπλέουν. Από αυτήν την σκοπιά, είναι δυνατόν μια εκπαιδευτική μετακίνηση να έχει σχέση με τον οικοτουρισμό ή με την οικολογία, όπως είναι οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όπως, όταν ο λόγος μίας εκπαιδευτικής μετακίνησης είναι π.χ. για την ιστορικότητα ενός τόπου, μπορεί να ενταχθεί και στο πλαίσιο του Ιστορικού τουρισμού. Όμως, ειδικά ο εκπαιδευτικός τουρισμός, αποτελεί αυτόνομη κατηγορία τουριστικής μετακίνησης και μάλιστα με πολλές ιδιαιτερότητες κι εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού. Αντίστοιχα ισχύουν και για τον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος εξετάζεται στην παρούσα από πλευράς φύσης και όχι π.χ. από πλευράς αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων

4.7. Ο Εξωτερικός Τουρισμός
Για μία Χώρα ο εξωτερικός τουρισμός είναι ευεργετικός από την μετακίνηση όταν έχει εισροή τουριστών από άλλη Χώρα και συνεπώς οφέλη (Εξωτερικός Ενεργητικός Τουρισμός). Αντίθετα, είναι ζημιογόνος με αντίστοιχες απώλειες, από την εκροή τουριστών, δηλαδή από την μετακίνηση των ημεδαπών σε άλλη Χώρα (Εξωτερικός Παθητικός Τουρισμός).
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο Άνθρωπος Τουρίστας
Ενότητες: 5

.1. Οι ανθρώπινες ανάγκες
5.2. Η ανάγκη για τουρισμό / διακοπές
5.3. Η απόφαση για τουρισμό
5.5. Η συμπεριφορά του τουρίστα (πριν, καρά και μετά το ταξίδι)
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει σε ένα άτομο μία τουριστική μετακίνηση και των λόγων της συμπεριφοράς αυτού κατά την διάρκειά ενός ταξιδιού.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Εύρεση στοιχείων μέσω ιστοσελίδων διαδικτύου:
1. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
Προσωπική διήμερη μετακίνηση βάσει των πέντε (5) σταδίων λήψης απόφασης μέσω ενός Τουριστικού Γραφείου
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Βάσει των τριών (3) φάσεων του ταξιδιού, να αναπτυχθεί για την διήμερη ατομική ή ομαδική μετακίνηση η προσωπική συμπεριφορά (Ατομική Εργασία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
5.3. Η απόφαση για τουρισμό
Παρ΄ ότι είναι εντός του σκοπού του Κεφαλαίου, το θέμα πλατειάζει των γνώσεων τις οποίες πρέπει να λάβουν σε πρώτο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η εύρεση πληροφοριών να είναι έως την σελ. 90, η οποία αναφέρει ονομαστικά τις τέσσερεις βασικές κατηγορίες παραγόντων λήψης απόφασης για τουρισμό και για την ανάλυση αυτών, οι επιγραμματικές πληροφορίες στο Σχήμα 5.6. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για τουρισμό της σελ. 92.

5.3.ε. Αγορά του προϊόντος
Στις μέρες μας, αυτονοήτως η απόφαση για διακοπές περιλαμβάνει και την μετακίνηση χωρίς τη συμβολή του Τουριστικού Γραφείου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.
α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Οι Συνέπειες του Τουρισμού
β. 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Οι Συνέπειες του Τουρισμού και
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το Τουριστικό Φαινόμενο και
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Ειδικά Θέματα
α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Οι Συνέπειες του Τουρισμού
Ενότητες: 7.1. Οι κοινωνικές συνέπειες
7.2. Οι οικονομικές συνέπειες
7.3. Οι πολιτιστικές συνέπειες
7.4. Οι περιβαλλοντικές συνέπειες
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας:
α. οι συνέπειες των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της τουριστικής μετακίνησης της Χώρας υποδοχής και οι επιδράσεις στην τουριστική ανάπτυξή της
β. οι προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας μας και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ)
Εύρεση στοιχείων μέσω ιστοσελίδων διαδικτύου:
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Παρουσίαση ανά ομάδες του ιδεατού σημείου σύγκλισης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών συνεπειών καθώς και των συνεπειών της τουριστικής ανάπτυξης
2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
Ανάλυση εφαρμογής των προγενέστερων σε όποια τουριστικά ανεπτυγμένη ή υπό ανάπτυξη περιοχή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
7.3. Οι Πολιτιστικές συνέπειες
Υποενότητα: Η αλλαγή στο ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής
Η οπτική ρύπανση συχνά αναφέρεται στις Περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις.
β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Ειδικά Θέματα
Ενότητα: 9.7. Προβλήματα Τουριστικής Ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : Οι Συνέπειες του Τουρισμού
Ενότητα: 7.5. Τεχνικές για την Κοινωνικά Αποδεκτή Τουριστική Ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το Τουριστικό Φαινόμενο
Ενότητα: 4.8. Το Παρόν και το Μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ)
- Εύρεση στοιχείων από ιστοσελίδες του διαδικτύου για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Χώρας μας και τρόπων περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξής της.
- Προσδιορισμός των τοπικών χαρακτηριστικών τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής με βάση τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και Μελέτη – Έρευνα Πεδίου
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η Εργασία στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ενότητες: 8.1. Η ποικιλία των επαγγελμάτων
8.2. Η εποχικότητα της εργασίας
8.3. Η επαγγελματική τουριστική συνείδηση
8.4. Η επαγγελματική ικανοποίηση
8.5. Η επαγγελματική εξέλιξη
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με τον τουριστικό επαγγελματικό χώρο και η απόκτηση τουριστικού επαγγελματισμού.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Εύρεσης στοιχείων μέσω ιστοσελίδων διαδικτύου:
Όσων περισσότερων όρων κι εννοιών είναι εφικτό των: Τουριστική Συμπεριφορά – Τουριστικό Πνεύμα - Τουριστική Αγωγή - Τουριστική Παιδεία - Τουριστική Εκπαίδευση – (Τουριστική) Φιλοξενία Χώρας - Τουριστική Συνείδηση
2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
Τοπική έρευνα Τουριστικών Επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής στις οποίες θα ήταν δυνατόν να απασχοληθούν μελλοντικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 8.3. Η Επαγγελματική Τουριστική Συνείδηση
Εκτιμάται, ότι η ενότητα αναφέρεται κυρίως στην επαγγελματική συνείδηση στον χώρο του τουρισμού -η οποία ούτως ή άλλως εμπεριέχεται- κι όχι στην ευρύτερη έννοια της Τουριστικής Συνείδησης. Ειδικά η αναφορά της 1η παραγράφου: «… η υπευθυνότητα με την οποία εκτελεί την εργασία του…» έχει άμεση σχέση με την Επαγγελματική συνείδηση κι όχι με την Τουριστική.
[Παρότι είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί η έννοια της Τουριστικής Συνείδησης σε λίγες γραμμές, επιχειρείται ένας γενικός σχολιασμός για την Τουριστική Συνείδηση των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων στον τουριστικό τομέα:
Τουριστική Συνείδηση νοείται με απλά λόγια ο γενικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας τουρίστας – πελάτης σε όλο το εύρος της μετακίνησής τους και από όλα τα πρόσωπα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Εμπεριέχει στοιχεία προσωπικά, επαγγελματισμού, αντιληπτικά, γενικών γνώσεων, πολιτισμού κ.ά. Περιλαμβάνει ένα ολόκληρο συνθετικό σύστημα κι οπωσδήποτε δεν έχει σχέση με την Τουριστική Εκπαίδευση, η οποία λαμβάνεται για την εύρεση εργασίας, αλλά με την εκπαίδευση για - στον και τον τουρισμό. ] 8.4. Η Επαγγελματική Ικανοποίηση
Η επαγγελματική έννοια αφορά όλες τις τουριστικές ή μη επιχειρήσεις, όχι μόνο τις ξενοδοχειακές.
Το ίδιο ισχύει και σε όλες τις αναφορές της ενότητας 8.5. Η επαγγελματική εξέλιξη
Αντίθετα η αναφορά μόνον σε ξενοδοχείο του: 8.1. Η Ποικιλία των Επαγγελμάτων, δίδεται ως ειδικό παράδειγμα. 8.5. Η Επαγγελματική Εξέλιξη
Στις Τουριστικές Επιχειρήσεις επίσης συμπεριλαμβάνονται: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ποδηλάτων κ.λπ., ανταλλακτήρια συναλλάγματος κ.ά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα αριθμητικά δεδομένα, τα ποσοστά, τα μεγέθη -ιδιαίτερα τα συγκριτικά αριθμητικά αλλά και τα ανταγωνιστικά-, αναφέρονται στην περίοδο της συγγραφής του βιβλίου και συνεπώς δεν έχουν πλέον ισχύ. Επικαιροποιημένα δεδομένα θα μπορούσαν να ανακτηθούν κι ως επιπρόσθετη εργασία των μαθητών/μαθητριών μέσω ιστοσελίδων αξιόπιστων φορέων και οργανισμών: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ι.Ο.Β.Ε., ΙΤΕΠ, Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, EUROSTAT κ.ά. Η τουριστική περίοδος είναι νεκρά κι όχι «νεκρή»: περίοδος κατά την οποία η μετακίνηση του τουριστικού πλήθους είναι πολύ μικρή αριθμητικά ή/και ανάξια αναφοράς και στατιστικών μετρήσεων. Η έννοια ντόπιος αποδίδεται με: ιθαγενής ή ημεδαπός

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:
Δημιουργία ιστοσελίδας η οποία σε πρώτο επίπεδο να αναφέρει τουριστικά προσόντα της περιοχής με τουριστικά στοιχεία προβολής και φωτογραφικό υλικό και σε δεύτερο επίπεδο τον τρόπο μετάβασης τουριστών, καταλύματα, εστιατόρια κ.λπ.


Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού