Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2322/τ.Β’/31.12.1999, (σελ. 30712-30717 και 30736-30744)

Διδακτέα ύλη:
Από τα βιβλία:
- «Χρήση Η/Υ Excel» (συγγραφείς: Βαγγέλης Παπασπύρου, Αγγελική Μπελεχάκη) οι ακόλουθες ενότητες:
- Μέρος 2ο Excel: Κεφάλαια 2 έως και 9.

- «Σύγχρονες Συναλλαγές» (Νικόλαος Θωμόπουλος, Μιλτιάδης Καναβός) οι ακόλουθες ενότητες:
Εμπόριο-Εμπορεύματα-Εμπορικές Αγοραπωλησίες-Εμπορικά Επαγγέλματα (σελ. 29-96)
Ανταγωνισμός (σελ. 97-123)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (σελ. 193-215).

Οδηγίες διδασκαλίας:
Δεδομένου του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, οι μαθητές/ μαθήτριες εξασκούνται σε εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων (excel), με σκοπό να εξοικειωθούν με τα εργαλεία του που είναι χρήσιμα στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων (π.χ. υπολογισμός αθροισμάτων, μέσων όρων, χρήση συναρτήσεων, κατασκευή γραφημάτων και διαγραμμάτων, ταξινόμηση δεδομένων, φίλτρο δεδομένων κ.ά.). Κρίνεται σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν το μάθημα στο ήδη υπάρχον επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών με το Excel.

Ως προς τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη από το βιβλίο «Σύγχρονες Συναλλαγές», σημειώνονται τα εξής:

• Ως προς την παράγραφο 2.4.2 του σχολικού εγχειριδίου και ειδικότερα ως προς τα έγγραφα που εκδίδονται κατά την εκτέλεση της αγοραπωλησίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφερθεί στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Κεφάλαιο 3 «Παραστατικά Πωλήσεων», άρθρα 8-15).

• Ομοίως, στο κεφάλαιο Β΄. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (σελ. 87), ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσαρμόσει τη σχετική έννοια στις διατάξεις του ΠΔ 249/1993 (ΦΕΚ 108Α), καθόσον οι διατάξεις του Ν 307/1976 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 4 του ως άνω ΠΔ.

• Στο κεφάλαιο 3.3 Νομοθετικά Μέτρα προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφερθεί στις διατάξεις του Ν. 146/1914, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του Ν. 3784/2009 ΦΕΚ 137 Α’/7.8.2009). Επίσης ως προς τις απαγορεύσεις διαφήμισης των φαρμάκων ισχύουν οι διατάξεις του ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντί του εσφαλμένου Ν.Δ 76/1973 που σημειώνεται στη σελ. 195 του σχολικού εγχειριδίου. Ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά στις νέες διατάξεις.

• Το κεφάλαιο Χαρτοσήμανση Συναλλαγματικής δεν θα πρέπει να διδαχτεί καθόσον οι σχετικές διατάξεις έχουν καταργηθεί με την ΠΟΛ1069/18.2.2002 του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Δ/νση Φορολογίας/Δνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών/Τμήμα Α4.

• Στο κεφάλαιο της Επιταγής θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έκδοση της ακάλυπτης επιταγής δεν αποτελεί ιδιώνυμο αδίκημα (σελ 116 παρ. 2) αλλά διώκεται μόνο κατ’ έγκληση (επαφίεται στην κρίση του κομιστή αυτής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υπόχρεου ο οποίος την εξόφλησε και έγινε κομιστής της εάν θα ζητήσει την ποινική δίωξη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής)(σχετική διάταξη του άρθρου 79 του ν.5960/1933 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135Α΄/4.7.2006).

• Τέλος, ως προς τα θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι απαραίτητο να υπάρξει παρουσίαση σύγχρονων παραδειγμάτων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού